Phần mềm Tải Về

Microsoft Office 2003 rút gọn : Download

Phần mềm Internet Download Maneger Download

Đóng băng hệ thống : Download

Diệt virus miễn phí Kingsoft Antiviruts Download

Phần mềm duyệt web FirefoxPortable: Download

One key Ghost 32 Download

Unikey40RC2 : Download

*******************************************************************************

Bộ phần mềm học tập khối 6:
Phần mềm Mouse Skills Download
Phần mềm Mario Download
Phần mềm Solar System 3D Simulator Download

******************************************************************************
Bộ phần mềm học tập khối 7 : Download

******************************************************************************
Bộ phần mềm học tập khối 8 :
Phần mềm Finger Break Out Download
Phần mềm Sun Times Download
Phần mềm Geogebra Download JAVA  , Download
Phần mềm Yenka Download
Free Pascal Download
****************************************************
Bộ phần mềm học tập khối 9 :
Tạo trang web bằng phần mềm KOMPOZER Download
Phần mềm tạo ảnh động Download
Tạo sản phẩm đa phương tiện  Download

********************************************************************************